top of page

Thai Toy And Children Product Trade Association

Design Quality Commitment

Home: Welcome

About

Thai Toys and Children Product Trade Association

สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ได้ก่อตั้งต่อเนื่องมาจาก “ชมรมของเล่นแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นการรวบรวมกลุ่มผู้ประกอบการของเล่นขึ้น ในปี พ.ศ. 2529 โดยการสนับสนุนของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ – DITP ในปัจจุบัน) กระทรวงพาณิชย์หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2533 ชมรมฯ ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเป็นสมาคม โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย” และดำเนินกิจกรรมมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ รวม 24 ปี สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ประกอบขึ้นด้วยสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการของเล่น รวมทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industries)โดยวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการรวมตัวกันเป็นสมาคมนั้น มุ่งเรื่องของการพัฒนาสินค้าทั้งรูปแบบและการผลิต เพื่อการส่งออกเป็นหลัก แต่กิจกรรมของสมาคมฯ ต่อมาได้ขยายครอบคลุมถึงในประเทศด้วย

IMG_1016.JPG
IMG_1013.JPG
IMG_1023.JPG
IMG_1017.JPG
Home: Who We Are

WHAT WE DO

กิจกรรมสมาคม

รายชื่อสมาชิกสมาคม

งานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

งานอบรมและสัมมนา

Home: What We Do

TTIA News

Home: Quote
Home: Blog2 Custom Feed
droppedImage.jpg

"Design, Quality, Commitment"

Home: Quote
Home: Contact
IMG_4645.JPG

Contact
Thai Toy and Children Product Trade Association

Thanks for submitting!

Subscribe

Stay up to date

Home: Subscribe
bottom of page