top of page

ประวัติความเป็นมาสมาคม

สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ได้ก่อตั้งต่อเนื่องมาจาก “ชมรมของเล่นแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นการรวบรวมกลุ่มผู้ประกอบการของเล่นขึ้น ในปี พ.ศ. 2529 โดยการสนับสนุนของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ – DITP ในปัจจุบัน) กระทรวงพาณิชย์หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2533 ชมรมฯ ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเป็นสมาคม โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย” และดำเนินกิจกรรมมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ รวม 24 ปี สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ประกอบขึ้นด้วยสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการของเล่น รวมทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industries)โดยวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการรวมตัวกันเป็นสมาคมนั้น มุ่งเรื่องของการพัฒนาสินค้าทั้งรูปแบบและการผลิต เพื่อการส่งออกเป็นหลัก แต่กิจกรรมของสมาคมฯ ต่อมาได้ขยายครอบคลุมถึงในประเทศด้วย

นอกจากนั้น สมาคมฯ ยังได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะสมาคมฯ เห็นว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” การเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เพื่อจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในวันข้างหน้า และของเล่นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของเด็กตั้งแต่ยังเยาว์วัย สมาคมฯ จึงได้มีการรวบรวมของเล่นที่ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็ก ไปมอบให้กับชุมชนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ เช่น โครงการห้องสมุดของเล่น ของ กทม. บริจาคของเล่นไปยังท้องถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น

1. นายวิฑูรย์ วิระพรสวรรค์ นายกสมาคมฯ ก่อตั้ง
2. นายชุมพล เที่ยงธรรม นายกสมาคมฯ คนที่ 2
3. นายวิชัย กิจเลิศไพโรจน์ นายกสมาคมฯ คนที่ 3
4. นายดุษฎี เลาติเจริญ นายกสมาคมฯ คนที่ 4
5. นายพิจิต เหล่าสุนทร นายกสมาคมฯ คนที่ 5
6. นางสาวดวงใจ คูห์ศรีวินิจ นายกสมคมฯ คนที่ 6
7. นายอมรชัย นาคศุภมิตร นายกสมคมฯ คนที่ 7

8. นางอุไรวรรณ บุณนาค นายกสมคมฯ คนที่ 8

About: Welcome

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและการส่งออกอุตสาหกรรมขอเล่น ทุกชนิด ที่ผลิตด้วยไม้ ผ้า พลาสติก โลหะหรือวัสดุอื่นๆ
รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของเล่น สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ
รวมทั้งเจรจาตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจของสมาคมฯ
2. สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดของเล่นทุดชนิด ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมของเล่น
3. ประสานความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และให้คำแนะนำทางวิชาการ ข่าวสารการค้า ตลอดจนทำการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเล่นทุกชนิด
4. ส่งเสริมคุณภาพของเล่นที่สมาชิกเป็นผู้ผลิต หรือจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
5. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายของเล่น ให้แพร่หลาย และอยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ และทีความเพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ
6. ติดต่อประสานงานกับสมาชิกหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ
7. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบธุรกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
8. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ
9. ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง

IMG_1027.JPG
About: About Us
bottom of page